20230520_115048

CS-GX225C洗浄後の吹き出し口

CS-GX225C洗浄後の吹き出し口